Juridische informatie

Auteursrecht

Copyright 2020 Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, illustraties, grafieken, geluids-, video- en animatiegegevens plus hun bewerkingen vallen onder het auteursrecht en de andere wetten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom. Ze mogen niet voor handelsdoeleinden of voor verdere distributie gekopieerd worden of op andere websites gebruikt. Enkele webpagina’s van Mercedes-Benz bevatten ook materiaal dat onder het auteursrecht valt van degenen die het materiaal in kwestie ter beschikking gesteld hebben.

Producten en prijzen

Na het afsluiten van de redactie van afzonderlijke pagina's kunnen er nog wijzigingen zijn aangebracht aan de producten en de prestaties. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen in de kleuren en de standaarduitrusting of diensten door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover deze veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de klant, rekening houdend met de belangen van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA. De afbeeldingen kunnen ook opties, accessoires en overige elementen bevatten die niet tot de standaarduitrusting of het standaard dienstenpakket behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces. Aparte pagina's kunnen ook types en diensten bevatten, die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen gelden echter enkel voor de Bondsrepubliek Duitsland. Onder voobehoud van afwijkende bepalingen in de verkoops- of leveringsvoorwaarden gelden de prijzen die op de dag van de levering van kracht zijn. Voor onze partners gelden vrijblijvende adviesprijzen. Informeer u daarom in een vestiging of bij een partner in verband met de actuele prijzen.

Handelsmerken

Behalve indien anders aangegeven, zijnalle op de websites van Daimler genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler; dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen en alle logo’s en emblemen van het bedrijf.

Licentierechten

Daimler wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Daarom hopen we dat u even veel plezier beleeft aan onze creatieve vormgeving als wij. Gelieve echter begrip op te brengen voor het feit dat Daimler zijn intellectuele eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en deze websites geen licentierechten aan de intellectuele eigendom van Daimler kunnen toekennen.

Aanwijzingen over voorspellingen

Websites, Investor Relations Releases, jaar- en tussentijdse verslagen, vooruitzichten, presentaties, audio- en videoverslagen over evenementen (live of achteraf) en andere documenten op deze website bevatten onder andere voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen die zijn gebaseerd op actuele inschattingen van het management. Woorden als ‘anticiperen’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘inschatten’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’, ‘kunnen/zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘projecteren’, ‘moesten’ en gelijkaardige begrippen wijzen op zulke voorspellingen. Zulke uitspraken zijn onderworpen aan bepaalde risico’s en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een conjunctuurdaling in Europa of Noord-Amerika, wisselkoersfluctuaties, rentevoeten en grondstofprijzen, de invoering van producten door concurrenten, hogere verkoopstimulansen, de succesvolle omzetting van het nieuwe bedrijfsmodel voor smart, leveringsonderbrekingen bij productiematerialen, de op bottlenecks, personeelsstakingen of faillissementen van leveranciers zijn gebaseerd, en een daling van de doorverkoopprijzen van tweedehandsvoertuigen. Indien zich een van deze onzekerheden (enkele ervan staan beschreven onder ‘Risico-overzicht’ in het huidige jaarverslag van Daimler alsook onder ‘Risk Factors’ in het huidige jaarverslag van Daimler op formulier 20-F, dat op de Amerikaanse beursautoriteit werd ingediend) voordoen of de veronderstellingen die aan de basis van deze uitspraken liggen verkeerd blijken te zijn, zouden de reële resultaten sterk kunnen verschillen van de in deze uitspraken vermelde, of impliciet uitgedrukte, resultaten. We willen noch moeten voorspellingen updaten aangezien ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden van de dag dat ze werden gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze websites vormen geen waarborg of garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Ze vormen in het bijzonder geen stilzwijgende belofte of garantie over aard, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doel of niet-inbreuken op wetten en octrooien.

Op onze websites staan ook links naar andere websites. Wij hebben echter geen invloed op de vormgeving en inhoud van deze pagina’s. Daarom kunnen wij ook geen waarborgen geven voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie op die pagina's. Om die reden distantiëren wij ons hiermee van elke inhoud van deze websites. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe pagina’s en de inhoud ervan op onze websites.

Informatie over § 36 van de Duitse wet op de regeling van consumentengeschillen (VSBG)Voor Duitse gebruikers geldt: Daimler AG zal niet deelnemen aan een procedure voor geschillenregeling voor een bemiddelingsorgaan in de zin van het VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.

Informatie over het online beslechten van geschillen De EU-commissie heeft een internetplatform voor de online regeling van geschillen (het zgn. ‘OS-platform’) ter beschikking gesteld. Dit OS-platform dient als startpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen als gevolg van online verkoopcontracten. U vindt het OS-platform onder de volgende link: